Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

HET ERFECHT & HUWELIJKSVERMOGENSRECHT WIJZIGT VANAF 01/09/2018. HOOGSTE TIJD OM UW EIGEN DOSSIER TE HERZIEN!

Een nieuw jaar, een nieuwe start. Dit is een gezegde waar iedereen wel eens over nadenkt bij het begin van het nieuwe jaar. Een nieuwe start zal 2018 wellicht zijn op het vlak van het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht. In september van dit jaar vangen namelijk de aangekondigde wijzigingen mbt het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht aan.

De aangekondigde wijzigingen van het huwelijksvermogensrecht waren thans pas voorzien voor het jaar 2019, maar gezien de wetgever van mening is dat het erfrecht en het huwelijksvermogensrecht hand in hand gaan, is het de bedoeling dat de wijzigingen tezamen in september van kracht zullen zijn.

 

https://www.tijd.be/dossier/financeavenue2017/Wat-betekent-het-nieuwe-erfrecht-voor-u/9953791

 

Wat betekenen deze wijzigingen voor u concreet en dient u actie te ondernemen?

De vraag is simpel, het antwoord is duidelijk JA.

Ook al denkt u dat uw successieplanning al helemaal op punt staat, een audit van de huidige planning kan nooit geen kwaad.

DE WIJZIGINGEN AAN HET ERFRECHT EN WAT DIENT U TE DOEN.

DE WIJZIGING VAN DE ERFRECHTELIJKE RESERVES

De wettelijke reserve van de kinderen wordt vastgesteld op de helft van de nalatenschap. Hoeveel kinderen de erflater nalaat speelt dus vanaf september geen rol meer.

De ouderlijke reserves worden afgeschaft en vervangen door een onderhoudsvordering indien de ouders zorgbehoevend zouden zijn.

DIENT U ACTIE TE ONDERNEMEN?

Indien u bepaalde personen extra wil bevoordelen, biedt deze wijziging een opportuniteit aan gezien u steeds de helft van uw vermogen kunt legateren aan een persoon naar keuze.

REEDS GEDANE SCHENKINGEN

De regels van inbreng van gedane schenkingen worden ook gewijzigd. Vandaag hangt de wijze van inbreng af van het type geschonken goed, roerend of onroerend goed.

Vanaf september geldt één uniforme regel. De inbreng gebeurt in waarde tegen de waarde op de dag van de schenking. De waarde van het geschonken goed zal geïndexeerd worden tot aan de dag van het overlijden.

DIENT U ACTIE TE ONDERNEMEN?

Indien u overlijdt vóór 1 september dan gelden de oude regels. Overlijdt u na 1 september, dan gelden de nieuwe regels, tenzij u een verklaring van behoud bij de notaris aflegt.

Gedane schenkingen dienen dus onder de loep genomen te worden indien een verklaring van behoud dient afgelegd te worden al dan niet.

DE ERFPACT

Erfovereenkomsten zijn vandaag verboden. Vanaf september zal dit wijzigen en kan er een familiepact gesloten worden tussen ouders en kinderen.

DIENT U ACTIE TE ONDERNEMEN?

Zulke overeenkomsten kunnen nuttig zijn zodat de kinderen niet in een juridische strijd terechtkomen na het overlijden van de ouders.

Indien u tijdens het leven bijvoorbeeld veel onderhandse schenkingen gedaan heeft kunnen de kinderen zich met alle schenkingen akkoord verklaren zodat er geen inkorting meer gevorderd kan worden door de overige kinderen.

Schenkt u tijdens uw leven aan een van uw kinderen? Dan blijft de basisveronderstelling dat u aan het einde van de rit toch al uw kinderen gelijk wilt behandelen. Wilt u een van uw kinderen toch meer geven, dan moet u uitdrukkelijk vermelden dat het om een schenking buiten erfdeel gaat.

 DE WIJZIGING VAN HET HUWELIJKSVERMOGENSRECHT

BIJKOMEND HUWELIJKSSTELSEL

Naast de drie gekende huwelijksstelsel komt er sinds september 2018 een nieuw huwelijksstelsel bij om een middenweg te bieden aan het stelsel van scheiding van goederen. Dit stelsel dient de “armere” echtgenoot te beschermen.

Het verschil met het bestaande wettelijk stelsel is dat tijdens het huwelijk de schuldeisers van de ene partner geen beslag kunnen leggen op hetgeen de andere partner verdient.

VANGNET

Indien men gehuwd wenst te blijven via het stelsel van zuivere scheiding van goederen, dan wordt er automatisch een vangnet voorzien voor de financieel zwakkere partner. De zwakkere echtgenoot verkrijgt dan maximaal 1/3de van het tijdens het huwelijk opgebouwde vermogen.

Wie het vangnet niet wenst toe te passen, moet dat expliciet vermelden in het huwelijkscontract.

Opmerking: de rechter zal dit vangnet enkel toepassen bij schrijnende situaties.

DIENT U ACTIE TE ONDERNEMEN?

Indien u vandaag gehuwd bent volgens het stelsel van zuivere scheiding van goederen en u wil meer solidariteit opbouwen tav uw partner zou u het huidige stelsel kunnen omvormen naar dit nieuwe stelsel.

STIEFKINDEREN

Via het nieuwe huwelijksvermogensrecht kunnen stiefouders volledig onterfd worden. Het vruchtgebruik van de stiefouder op de gezinswoning kan vandaag niet ontnomen worden. Door de wijziging van het huwelijksvermogensrecht is dit wel mogelijk.

DIENT U ACTIE TE ONDERNEMEN?

Indien u wenst dat uw volledige nalatenschap toekomt aan uw kinderen ipv aan uw nieuwe partner, dan kunt u vanaf september in het huwelijkscontract laten opnemen dat uw nieuwe partner geen enkel erfrecht heeft tov u.

ONZE CONCLUSIE:

Wij adviseren dus om uw huidige successieplanning dus zeker eens van onder het stof te halen, omdat de wijzigingen van het nieuwe erfrecht/huwelijksvermogensrecht in sommige situaties voor meer voordelen kan zorgen dan u denkt. Laat het dus zeker een goed voornemen zijn om uw successieplanning te laten onderwerpen aan een audit anno 2018.