Link gekopieerd

  Juridisch

Disclaimer

Duurzaamheidsbeleid

Privacyverklaring

AssurMiFID gedragsregels

Disclaimer

B-sure NV is een gereglementeerde onderneming en is geregistreerd bij de FSMA als erkend verzekeringstussenpersoon en tussenpersoon in bank- en beleggingsdiensten onder het nummer 106568. De statutaire zetel is gevestigd te 3500 Hasselt, Scheepvaartplein 3, ingeschreven bij de K.B.O. onder het nummer BE821.483.694.

Beperkte aansprakelijkheid

De informatie die u kunt terugvinden op de verschillende pagina’s van de website is louter informatief van aard. De inlichtingen en diensten waar naar wordt verwezen zijn algemeen van aard. Er kunnen bijgevolg geen rechten worden ontleend aan de weergegeven informatie.

We streven er steeds naar de informatie zo accuraat en volledig mogelijk bij te houden. B-sure NV is, ondanks haar voortgezette inspanningen om correcte informatie mee te delen, niet verantwoordelijk voor fouten door menselijke vergissingen of informaticasystemen tegenover haar bezoekers van de website, noch tegenover derden, uitgezonderd ingeval van opzet of zware fout door B-sure NV.

B-sure NV kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor directe, indirecte, bijzondere of buitengewone schade of verlies ten gevolge van het gebruik van informatie of te vertrouwen op informatie vervat in deze website in verband met de risico’s eigen aan financiële diensten.

Intellectuele eigendomsrechten

De informatie die ter beschikking wordt gesteld op de website van B-sure NV is in al haar onderdelen, de naam en het logo van B-sure inbegrepen, beschermd door het intellectueel eigendomsrecht. Deze informatie mag uitsluitend voor eigen doeleinden worden gebruikt. Behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van B-sure zijn reproducties niet toegelaten.

 Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Opmerkingen in verband met de inhoud van de website, met inbegrip van de disclaimer dienen te worden gericht aan info@b-sure.eu. Het Belgisch recht is van toepassing op alle mogelijke geschillen met betrekking tot het gebruik van de website www.b-sure.eu. Deze geschillen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van B-sure NV.

Duurzaamheidsbeleid

B-sure is gehouden tot het naleven van de SFDR-verordening en de IDD-richtlijn en deelt u in dit verband volgende informatie mee:

 1. Gedragsregels betreffende duurzaamheidsrisico’s

Conform de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiële dienstensector (‘SFDR’ – Sustainable Financial Disclosure Regulation) houdt B-sure bij advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent rekening met duurzaamheidsrisico’s, voor zover deze informatie ter beschikking wordt gesteld door de verzekeringsmaatschappij.

De SFDR heeft duurzaamheidsrisico’s gedefinieerd als ‘een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch (E), sociaal (S) of governance gebied (G) die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken’.

In het kader van advies voor verzekeringen met een beleggingscomponent zet het remuneratiebeleid, van toepassing in ons kantoor, niet aan tot het nemen van buitensporige risico’s in verband met duurzaamheidsrisico’s.

 1. Ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren

De SFDR heeft duurzaamheidsfactoren gedefinieerd als ‘ecologische, sociale en werkgelegenheidszaken, eerbiediging van de mensenrechten, en bestrijding van corruptie en van omkoping’. Het wettelijk kader met betrekking tot duurzaamheidsfactoren en ongunstige effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren is momenteel niet volledig en zal de komende maanden en jaren dus evolueren. Om deze reden houdt ons kantoor momenteel geen rekening met de negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren en in haar verzekeringsadvies voor verzekeringen met een beleggingscomponent, tenzij de klant zijn of haar voorkeur kenbaar heeft gemaakt. In dit laatste geval zal ons kantoor hiermee rekening houden bij de beoordeling van de geschiktheid van de betreffende verzekering(en) met een beleggingscomponent. Ons kantoor zal dit beleid herzien, naarmate het wettelijk kader verder wordt uitgewerkt.

Privacyverklaring

Privacyverklaring

 1. Waarom deze privacyverklaring?

B-sure hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Met deze privacyverklaring wil B-sure u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van uw gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website en onze digitale kluis verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door B-sure.

 1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking is B-sure NV, gelegen te 3500 Hasselt, Scheepvaartplein 3, ondernemingsnummer 0821.483.694. Voor al uw vragen omtrent ons privacybeleid kunt u met ons contact opnemen via info@b-sure.eu.

 1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

B-sure verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van uw contact met ons kantoor of uw bezoek aan onze website meedeelt.

Het gaat o.a. over de volgende gegevens:

– persoonlijke gegevens: uw naam, voornaam, uw beroep, geboortedatum, de naam, voornaam en het beroep van uw partner en kinderen, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, adres, gezinssamenstelling, burgerlijke staat, geboortedatum, huwelijkscontract, geslacht, kopie van identiteitskaart, taalkeuze, opleiding, beroepservaring, eventueel politiek mandaat, medische achtergrond;

– professionele gegevens: naam van de vennootschap, de vertegenwoordiger van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het adres van de maatschappelijke zetel, de juridische vorm van de vennootschap, de statuten, jaarrekening, informatie over de aandeelhouders, naam van de boekhouder, BTW-nummer, MiFId profiel;

– Financiële gegevens: inkomsten en uitgaven, beschikbaar vermogen (hetzij privévermogen, hetzij het vermogen van de vennootschap), spaarcapaciteit, grootte onroerend/roerend vermogen, opportuniteiten pensioenopbouw, kredieten en verzekeringen, verwachte uitgaven en ontvangsten, investeringen, beleggersprofiel;

 1. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard. Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten, beleggingen en eventueel de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming. Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Een bezoeker van de website stemt ermee in dat hij kan worden gecontacteerd door B-sure NV voor prospectie- en/of marketingdoeleinden wanneer hij/zij het contactformulier heeft ingevuld of zich heeft ingeschreven voor de B-sure nieuwsbrief of een e-book, aangeboden op de website, heeft gedownload of een afspraak met een B-sure butler heeft gemaakt via de website. B-sure gebruikt HubSpot Contact Herkenning om te identificeren wie haar website bezoekt.

 1. Worden mijn gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij of de bank met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit. Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor. In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

 1. Wat zijn mijn rechten?

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

U kan steeds de gegevens die wij van u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@b-sure.eu met een bewijs van uw identiteit.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

 1. Wijzigingen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

 1. Cookies

B-sure maakt op haar website www.b-sure.eu gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Cookies maken het mogelijk om uw web browser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen wij en andere partijen inzicht krijgen in uw surfgedrag zodat u enkel gepersonaliseerde advertenties krijgt.

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

We gebruiken functionele cookies (= noodzakelijke cookies), statistische cookies, marketing en sociale media cookies. Met uitzondering van de functionele cookies (noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website) vragen we uw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen.

AssurMiFID gedragsregels

ASSURMIFID /IDD

Ons kantoor is gehouden tot het naleven van de “AssurMiFID/IDD-gedragsregels” en deelt u in u dit verband volgende informatie mee:

 1. AANGEBODEN DIENSTEN

Ons kantoor biedt diensten van verzekeringsbemiddeling aan. Dit wil zeggen de werkzaamheden die bestaan in het adviseren over verzekeringsovereenkomsten, het aanbieden, het voorstellen, het verrichten van voorbereidend werk tot het sluiten van verzekeringsovereenkomsten, dan wel in het assisteren bij het beheer en de uitvoering ervan.

Meer concreet bieden wij volgende verzekeringstakken aan:  1: Ongevallen; 2: Ziekte; 21: Levensverzekeringen niet verbonden met beleggingsfondsen, met uitzondering van bruidsschat- en geboorteverzekeringen; 23: Levens- bruidsschat- en geboorteverzekeringen in verband met beleggingsfondsen; 26: Kapitalisatieverrichtingen.

Ons kantoor neemt zich voor dat alle vergelijkende informatie – inclusief reclame – die aan u als cliënt wordt verstrekt aan de volgende voorwaarden zal voldoen: (i) de vergelijking moet zinvol zijn en correct en evenwichtig voorgesteld worden; (ii) ze moet de informatiebronnen vermelden die voor de vergelijking zijn gebruikt; en, (iii) ze moet de voornaamste feiten en hypothesen vermelden die voor de vergelijking gebruikt zijn.

Wanneer naar een bepaalde fiscale behandeling wordt verwezen, geldt als principe dat de fiscale behandeling van de individuele omstandigheden van de cliënt afhangt en dat deze in de toekomst kan wijzigen. Dit zal ook steeds worden aangegeven.

Ons kantoor neemt zich voor om reclame steeds als dusdanig herkenbaar te maken.

 1. TOEZICHT  VAN DE FSMA

Ons kantoor staat onder toezicht van de FSMA en is ingeschreven als verzekeringsmakelaar en bankmakelaar onder het nummer 106568 in het register van de verzekeringstussenpersonen en het register van de tussenpersonen in bank- en beleggingsdiensten. U kan de registers raadplegen op www.fsma.be. De FSMA kan bereikt worden op volgend adres: AUTORITEIT VOOR FINANCIELE DIENSTEN EN MARKTEN, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, of telefonisch: +32(0)2 220.52.11.

 

 1. BELEID INZAKE BELANGENCONFLICTEN

B-sure voert een beleid om belangenconflicten te voorkomen. Dit beleid bestaat onder meer uit interne instructies. Een belangenconflict is een situatie waarin onze belangen in conflict komen met de belangen van de cliënt.

Ons kantoor neemt heel wat maatregelen om ervoor te zorgen dat het belang van de cliënt primeert. Het gaat onder meer om:

– een gepaste interne organisatie die toeziet op een efficiënt belangenconflictenbeleid;
– een consequente toepassing van de behoefte- en geschiktheidsbeoordeling voor elke cliënt;
– een aangepast verloningsbeleid voor de met ons kantoor verbonden personen;
– een beleid dat er op toeziet dat ons kantoor en de met haar verbonden personen op de hoogte zijn van de gedragsregels;
– een beleid dat het recht voorbehoudt van ons kantoor om bij ontstentenis van een  concrete oplossing voor een specifiek belangenconflict de gevraagde dienstverlening te weigeren met het uitsluitende doel de bescherming van de belangen van de cliënt;
– een beleid inzake het ontvangen van voordelen in natura en geschenken;
– een beleid dat erop toeziet dat alle informatie die onze verbonden personen verstrekken correct, duidelijk en niet misleidend is.

Indien nodig zal het beleid inzake belangenconflicten van ons kantoor aangepast en/of geactualiseerd worden.

Wanneer er onvoldoende garanties zouden zijn dat ons belangenconflictenbeleid voldoende effectief is, zal u transparantie gegeven worden omtrent het (mogelijk) belangenconflict opdat u een geïnformeerde beslissing kan nemen.

U heeft het recht een kopie op te vragen van het volledige belangenconflictenbeleid.

U kan ons bereiken op het volgende e-mailadres: info@b-sure.eu

 1. VERGOEDING

Voor onze diensten van bank- en verzekeringsbemiddeling ontvangen wij in beginsel een vergoeding van de bankinstelling of verzekeringsonderneming. Deze vergoeding maakt deel uit van de door hun aangerekende kosten. Daarnaast is een vergoeding mogelijk die verbonden is aan de portefeuille van ons kantoor bij de betreffende verzekeringsonderneming of bank om de continuïteit van onze dienstverlening te garanderen. Deze kosten worden transparant aan u als klant gecommuniceerd, voorafgaandelijk aan het sluiten van een overeenkomst. In het andere geval ontvangen wij voor onze diensten van bank- en verzekeringsbemiddeling een vergoeding van u als klant, door middel van een facturatie. Voor meer informatie mag u ons kantoor steeds contacteren.

 1. KLACHTEN

Voor al uw vragen en problemen kan u in eerste instantie terecht bij ons kantoor. Wij zijn steeds telefonisch (+32.11.23.69.55) of via e-mail (info@b-sure.eu) bereikbaar.

Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsdienst:

Ombudsfin vzw • North Gate II, Koning Albert II-laan 8 bus 2 • B-1000 Brussel
E-mail: ombudsman@ombudsfin.be • www.ombudsfin.be 

 1. GEDRAGSCODES

Sectorcode inzake de distributie van financiële producten

Gedragsregels van de verzekerings- en herverzekeringssector en sector van de bank- en beleggingsdiensten inzake geregelde bijscholing van de beroepskennis