Wat met de nieuwe circulaire in verband met de 80% regel?

Als zelfstandige reken je niet automatisch op een overvloedig pensioen. Gelukkig zijn er aan aantal opties om aanvullend aan pensioensparen te doen. Het aanvullend pensioenkapitaal dat een zelfstandige opbouwt binnen een IPT-verzekering, mag echter niet meer bedragen dan 80% van het normale bruto jaarloon van het laatste jaar. Bij de bepaling van dit maximumbedrag, wordt ook rekening gehouden met het geraamde wettelijk pensioen. Maar de berekeningsmethode van die raming werd begin april aangepast door een nieuwe circulaire van de FOD Financiën.

WAT IS EEN IPT?

Bent u een zelfstandig bedrijfsleider die werkt vanuit een vennootschap? Dan kan u een Individuele Pensioentoezegging (IPT) afsluiten. Dit vormt de ideale aanvulling op het wettelijk pensioen en het Vrij Aanvullend Pensioen Zelfstandig (VAPZ). De premies van uw IPT zijn bovendien integraal fiscaal aftrekbaar in de vennootschapsbelasting. Hierbij moet u wel rekening houden met de 80%-regel: het wettelijk en aanvullend pensioen mogen samen niet hoger zijn dan 80% van uw normale brutoloon van het laatste jaar. De 80%-regel wordt dus als volgt opgebouwd:

Aanvullend pensioen ≤ (80% van het normale bruto jaarloon – geraamd wettelijke pensioen)

GERAAMD WETTELIJK PENSIOEN

Een parameter in bovenstaande berekening is het wettelijk pensioen. Voor een lange tijd mochten bedrijfsleiders met een zelfstandig statuut hun wettelijk pensioen forfaitair ramen op 25% van hun bruto jaarloon. Sinds kort moet u echter een proportionele berekeningsmethode hanteren waarbij er een onderscheid wordt gemaakt tussen:

  • Het tijdstip waarop u de loopbaanjaren presteerde (voor of vanaf 2021).
  • Het sociaal statuut waarin u zich bevond tijdens de loopbaanjaren.

In het kort moet u rekening houden met volgende regels:

  • Voor uw loopbaanjaren gepresteerd als zelfstandige vóór 2021: u mag het wettelijk pensioen nog steeds ramen op 25% van uw bruto jaarloon van 2020. Maar opgelet: het bruto jaarloon waarop de 25%-regel wordt toegepast, moet steeds die van het jaar 2020 zijn, ook voor berekeningen in de toekomst.
  • Voor uw loopbaanjaren gepresteerd als zelfstandige vanaf 2021: u mag het wettelijk pensioen ramen op 50% van het bruto jaarloon van het jaar waarin de 80%-grens wordt berekend.
  • Voor uw loopbaanjaren gepresteerd als werknemer voor 2021: u mag het wettelijk pensioen ramen op 50% van het bruto jaarloon van het jaar waarin de 80%-grens wordt berekend.

Deze nieuwe regeling is van toepassing vanaf aanslagjaar 2022 (en dus inkomstenjaar 2021). Dit betekent dat u vanaf 1 januari 2021 alle 80%-berekeningen moet uitvoeren aan de hand van bovenstaande methode.

Er is al veel over gezegd én geschreven, de circulaire van 31 maart waarbij de correctiecoëfficiënt is afgeschaft. De technische inhoud van deze circulaire vindt u hier. Dat deze circulaire een impact gaat hebben op de berekening voor de opbouw van uw aanvullende  pensioen staat buiten kijf, maar hoe moeten we hier nu mee omgaan met alle onduidelijkheden die er nog zijn?

Waarom moet er voor een zelfstandige plots rekening gehouden worden met 50% van het brutosalaris als wettelijk pensioen (met een minimum en maximum van de wettelijke plafonds)?

Voor een loontrekkende is dit volstrekt begrijpelijk want de pensioenbijdrage voor het wettelijk pensioen wordt berekend op het bruto jaarsalaris van een loontrekkende (zonder de voordelen alle aard), maar bij een zelfstandige wordt de pensioenpremie voor het wettelijk pensioen gebaseerd op het netto belastbaar inkomen. Maar dat netto belastbaar inkomen is nog niet gekend in het jaar dat de 80% regel wordt berekend.

B-sure stelt de fiscale veiligheid van haar klanten voorop.

Daarom rekenen wij alvast met een “aangepaste berekening van de 80%-regel”. Wanneer we het laatste netto belastbare inkomen van de zelfstandige klant niet kennen, wordt er gekozen voor de veiligste methode en wordt er met 50% van de huidige bruto bezoldiging gerekend (inclusief de voordelen alle aard), anders rekenen we met 50% van het netto belastbaar inkomen van 2021.

Totdat alles is uitgeklaard, lijkt B-sure dit de meest correcte methode.

B-sure gelooft immers niet in een “disclaimer” die vermeldt dat er geen enkele garantie kan worden gegeven omtrent de fiscale aftrekbaarheid van de premies en de “oude berekeningsmethode te blijven hanteren.

We better B-sure for your future

Hoe spaart u slim?

Indien u nu denkt ik ben al goed bezig, ik spaar al via mijn spaarrekening, dan denkt u misschien verkeerd. Het gemiddelde rendement van een spaarrekening bedraagt 0,11%, terwijl de gemiddelde inflatie vandaag meer dan 8% bedraagt. U hoeft geen wiskundig genie te zijn om te begrijpen dat dit een slechte investering is…

Het resultaat? U verkrijgt een rendementsloos risico in plaats van een risicoloze belegging.

Bij B-sure zijn wij ervan overtuigd dat, afhankelijk van uw risicoprofiel, u een potentieel mooi rendement kunt behalen, door op regelmatige tijdstippen te gaan investeren in de door ons zorgvuldig geselecteerde topfondsen om zo ook het risico te verlagen.

Beleggen is nooit risicoloos, maar door steeds kleine bedragen te investeren kan u zich wapenen tegen de schommelingen van de markt. Indien u iedere maand steevast dezelfde som belegt, zal u immers meer eenheden kunnen kopen als de markt lager noteert en omgekeerd. Als gevolg heeft u een gemiddelde lagere instapkoers en bent u zo beter ingedekt om toekomstige schommelingen op te vangen. Het gevolg? Op termijn zal uw belegging écht renderen.

Wilt u weten hoe dit nu juist in zijn werk gaat? Check dan zeker onderstaande video waarin er op een leuke wijze wordt uitgelegd hoe dit gespreid instappen in zijn werk gaat.

[embedyt] https://www.youtube.com/watch?v=l-E_vk90KhA[/embedyt]

Uiteraard is de juiste fondsenkeuze ook van belang indien u wenst dat uw belegging rendeert. Wij staan voor u klaar om, rekening houdend met uw persoonlijke situatie, samen op zoek te gaan naar de beste oplossing voor u.

Blijf niet bij de pakken neerzitten, u wil toch ook een zorgeloos pensioen tegemoet zien? Start vandaag met jouw spaarplan en geniet later van jouw inspanningen van vandaag!

Contacteer ons voor een vrijblijvende afspraak op: info@b-sure.eu of neem contact op met uw financiële butler!

 

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.