Link gekopieerd

Privacyverklaring

Privacyverklaring

  1. Waarom deze privacyverklaring?

B-sure hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften.

Met deze privacyverklaring wil B-sure u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van uw gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website en onze digitale kluis verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door B-sure.

  1. Wie verwerkt de persoonsgegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking is B-sure NV, gelegen te 3500 Hasselt, Scheepvaartplein 3, ondernemingsnummer 0821.483.694. Voor al uw vragen omtrent ons privacybeleid kunt u met ons contact opnemen via info@b-sure.eu.

  1. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

B-sure verzamelt en verwerkt gegevens die u ons naar aanleiding van uw contact met ons kantoor of uw bezoek aan onze website meedeelt.

Het gaat o.a. over de volgende gegevens:

– persoonlijke gegevens: uw naam, voornaam, uw beroep, geboortedatum, de naam, voornaam en het beroep van uw partner en kinderen, e-mailadres, telefoonnummer, gsm-nummer, adres, gezinssamenstelling, burgerlijke staat, geboortedatum, huwelijkscontract, geslacht, kopie van identiteitskaart, taalkeuze, opleiding, beroepservaring, eventueel politiek mandaat, medische achtergrond;

– professionele gegevens: naam van de vennootschap, de vertegenwoordiger van de vennootschap, het ondernemingsnummer, het adres van de maatschappelijke zetel, de juridische vorm van de vennootschap, de statuten, jaarrekening, informatie over de aandeelhouders, naam van de boekhouder, BTW-nummer, MiFId profiel;

– Financiële gegevens: inkomsten en uitgaven, beschikbaar vermogen (hetzij privévermogen, hetzij het vermogen van de vennootschap), spaarcapaciteit, grootte onroerend/roerend vermogen, opportuniteiten pensioenopbouw, kredieten en verzekeringen, verwachte uitgaven en ontvangsten, investeringen, beleggersprofiel;

  1. Voor welke doeleinden worden mijn persoonsgegevens gebruikt?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard. Voor onze klanten verwerken wij deze gegevens voor klantenbeheer, met name de aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten, beleggingen en eventueel de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming. Naar leveranciers toe verwerken wij deze gegevens in het kader van ons leveranciersbeheer en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben of opbouwen.

Een bezoeker van de website stemt ermee in dat hij kan worden gecontacteerd door B-sure NV voor prospectie- en/of marketingdoeleinden wanneer hij/zij het contactformulier heeft ingevuld of zich heeft ingeschreven voor de B-sure nieuwsbrief of een e-book, aangeboden op de website, heeft gedownload of een afspraak met een B-sure butler heeft gemaakt via de website.

  1. Worden mijn gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij of de bank met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit. Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor. In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

  1. Wat zijn mijn rechten?

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

U kan steeds de gegevens die wij van u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via info@b-sure.eu met een bewijs van uw identiteit.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

  1. Wijzigingen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Wijzigingen zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

  1. Cookies

B-sure maakt op haar website www.b-sure.eu gebruik van cookies. Dit zijn kleine informatiebestanden die bij een bezoek aan de website worden opgeslagen op het apparaat waarmee u onze website bezoekt, zoals een computer, tablet of smartphone. Waar we het hierna hebben over “cookies” bedoelen we daarmee ook andere vergelijkbare technieken. Cookies maken het mogelijk om uw web browser te herkennen. Handig, want dan hoeft u bijvoorbeeld niet steeds opnieuw uw gegevens in te voeren, voorkeuren aan te geven of uw instellingen aan te passen. Op die manier kunnen we ook onze website beter laten werken, kunnen we inzicht krijgen in het bezoekersgedrag op de website en kunnen wij en andere partijen inzicht krijgen in uw surfgedrag zodat u enkel gepersonaliseerde advertenties krijgt.

Cookies brengen de veiligheid van uw computer niet in gevaar.

We gebruiken functionele cookies (= noodzakelijke cookies), statistische cookies, marketing en sociale media cookies. Met uitzondering van de functionele cookies (noodzakelijk voor het goed functioneren van onze website) vragen we uw toestemming voordat we deze kleine informatiebestanden plaatsen.