Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

De Fiscus beperkt de aftrekmogelijkheden voor uw aanvullend pensioen. Wat kan u nu nog doen?

Het is een hete zomer…althans wat uw vermogen betreft. In de pers (Netto: 80% grens voor de pensioenberekening toegelicht, 25/09/17) kunnen we lezen dat de overheid wil sleutelen aan de fiscale 80% regel met betrekking tot de pensioenopbouw voor zelfstandigen binnen de vennootschap (met name de Individuele Pensioen Toezegging).

https://www.tijd.be/netto/pensioen/80-grens-voor-de-pensioenberekening-toegelicht/9935399?highlight=aanvullend%20pensioen

 

Is het voor u als zelfstandige interessant om dit jaar nog uw IPT polis te optimaliseren tot het fiscale maximum of niet?

 

De vraag is simpel, het antwoord niet.

 

IPT: WAT IS DE HUIDIGE SITUATIE?

Volgens de huidige 80% regel mag het uiteindelijke pensioen (zowel het wettelijk pensioen, als het aanvullend pensioen) van de zelfstandige niet hoger liggen dan 80% procent van zijn normale recurrente brutoloon van het laatste jaar. Het aanvullend pensioen dat werd opgebouwd door het pensioensparen en het lange-termijn sparen wordt niet in rekening gebracht om het aanvullende pensioen te bepalen. Als blijkt dat de 80%-grens overschreden werd,  mag de vennootschap die stortingen niet meer of slechts gedeeltelijk fiscaal aftrekken.

De overheid heeft in 2012 een bijzondere premietaks van 1,5% ingevoerd op de stortingen die in één bepaald jaar meer bedragen dan 31.212 EUR, de zogenaamde Wyninckx bijdrage. Deze éénmalige bijdrage is slechts verschuldigd op het premiegedeelte dat de drempel van 31.212 euro overschrijdt.

Ter optimalisatie van de vennootschap op het einde van de loopbaan van een zelfstandige kan een  zelfstandige vandaag nog fors zijn bezoldiging verhogen om zo meer ruimte te creëren binnen de 80% regel. Op die manier kan hij meer storten binnen zijn IPT verzekering. Zo kan een zelfstandige zeer voordelig winsten wegwerken, die dan ook nog 100% fiscaal aftrekbaar zullen zijn.

Echter wordt deze techniek al langer onder de loep genomen door de fiscus. Ook al klopt de 80% regel, toch kan de aftrekbaarheid in vraag gesteld worden door de fiscus indien men hoge koopsommen op het einde van de loopbaan stort. Enige voorzichtigheid is hier dus geboden indien men vlak voor het einde van de vennootschap of vlak voor het einde loopbaan van de betrokken bedrijfsleider nog forse loonsverhogingen doorvoert gevolgd door de storting van een koopsom. De termijn tussen de betaling van de koopsom en het einde van de loopbaan dient redelijk te zijn.

 

IPT: WHAT’S NEW IN HET ZOMERAKKOORD VOOR DE TOEKOMST?

De regering-Michel wil die praktijk nog harder aan banden leggen door niet langer het loon van het laatste jaar in rekening te brengen, maar door het loon over een langere periode te bekijken.  Dit heeft als gevolg dat heel wat bedrijven de komende jaren minder stortingen voor het aanvullend pensioen zullen kunnen aftrekken, waardoor de fiscus meer inkomsten binnen krijgt omdat de mogelijkheden tot aftrek voor de pensioenopbouw worden beperkt.

Hoe de nieuwe berekening van het loon er zal uitzien is nog niet geweten maar het is duidelijk dat de huidige situatie grondig zal worden aangepakt ( en niet in het voordeel van de zelfstandige!).

Naast deze aanpassing zal ook de hoger vermelde Wyninckx-bijdrage niet ontsnappen, deze wordt in 2019 wellicht verhoogd naar 3%.

 

IPT: WAT KAN U NOG DOEN OM IN 2017 MAXIMAAL GEBRUIK TE MAKEN VAN DE HUIDIGE FISCALITEIT?

 

De zelfstandige die vandaag een bedrijfsleidersbezoldiging opneemt van 36.000 EUR,

vanaf 2018 45.000 EUR

Op 26 juli bereikte de regering het langverwachte akkoord omtrent de verlaging van de vennootschapsbelasting. Eén van de voorwaarden om te kunnen genieten van deze verlaagde tarieven is dat de zelfstandige zich een bedrijfsleidersbezoldiging uitkeert van 45.000 EUR in plaats van de huidige 36.000 EUR.

Als u deze verhoging in 2017 al zou doorvoeren komt de volledige 45.000 EUR in aanmerking voor de berekening van de 80% regel, als u dit pas in 2018 zou doorvoeren zal dit niet volledig in aanmerking komen voor de berekening van de 80% regel.

Even wat cijfermateriaal als voorbeeld:

Een zelfstandige van 45 jaar met een volledige loopbaan die vandaag een loon heeft van 36.000 EUR en die dat zou verhogen naar 45.000 EUR, kan enkel en alleen door deze verhoging een EXTRA backservice of inhaalpremie storten in zijn pensioenplan in de vennootschap van 50.000 EUR.

Deze premie is integraal aftrekbaar als kost binnen de vennootschap.

Conclusie: Bij een storting in 2017 geniet u een extra belastingbesparing van 5.765 EUR (15.965 EUR – 10.200 EUR op 50.000 EUR backservice premie).

Als u deze zelfde loonsverhoging pas doorvoert in 2018, zal dit een veel beperktere invloed hebben op de mogelijke extra backservice of inhaalpremie.

 

De zelfstandige in de laatste 5 jaar van de loopbaan

Voor de ondernemer in de laatste fase van de loopbaan is het belangrijk om te bekijken hoe de huidige structuur van de vennootschap eruit ziet en welke liquide middelen er nog op 1 of andere manier moeten worden uitgehaald.

Voor wat betreft de verhoging van het loon is dit vergelijkbaar met hierboven. Als een verhoging van het loon zicht opdringt om meer te kunnen storten in de pensioenopbouw van de vennootschap is het beter om deze verhoging nog dit jaar door te voeren en niet pas volgend jaar.

In 2017 komt deze verhoging nog integraal in aanmerking voor de berekening van de 80% regel, in 2018 zal dit wellicht niet meer zo zijn.

 

ONZE CONCLUSIE:

Vandaag is aanvullende pensioenopbouw één van de meest interessante manieren om fiscaal vriendelijk geld uit de vennootschap te halen. Door de veranderingen die er wellicht aankomen zullen de mogelijkheden om een aanvullend pensioen op te bouwen én tegelijk fiscaal te optimaliseren door het storten van backservice premies beperkt worden.

Gelukkig hebben wij nog enkele maanden om dit jaar ten volle van het fiscaal vriendelijke systeem van het de IPT te genieten.

Wij begeleiden u graag samen met uw accountant om te kijken wat de mogelijkheden voor u zijn om dit jaar nog uw IPT verzekering te optimaliseren.