Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Zelfstandigen nu ook vanaf dag 1 arbeidsongeschiktheidsuitkering!

Wist u dat?    

De wachtperiode voor zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid werd hervormd met de wet van 22 mei 2019? Die hervorming heeft de situatie van zelfstandigen bij arbeidsongeschiktheid aanzienlijk verbeterd.

Tot 31 december 2017 bestond er voor zelfstandigen in hoofdberoep de zogenaamde carenztermijn van één maand, waarin zij, bij arbeidsongeschiktheid, geen uitkering konden genieten. Begin 2018 werd deze termijn gehalveerd tot twee weken waarna het vanaf 1 juli 2019 volledig werd afgeschaft indien de arbeidsongeschiktheid zeven dagen overschrijdt. Zelfstandigen die, wegens lichamelijk of psychische letsels, minstens acht dagen niet kunnen werken, krijgen nu met andere woorden een vergoeding voor de volledige arbeidsongeschiktheidsperiode. Een zelfstandige die slechts zeven dagen ziek is, heeft dus geen recht op een uitkering van het ziekenfonds.

Dit is een belangrijkste stap in de gelijkschakeling van het sociaal statuut tussen zelfstandigen en werknemers. Het loon van een werknemer wordt immers reeds gewaarborgd vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.

Echter …

Om als zelfstandige aanspraak te kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering dient men rekening te houden met een aantal voorwaarden:

  • De arbeidsongeschiktheid moet minstens acht dagen bedragen;
  • De eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, aldus de dag waarop het recht op uitkering start, vangt slechts aan zodra de behandelende arts ‘het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ heeft ondertekend.
  • Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid moet binnen een termijn van zeven kalenderdagen (de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid niet meegerekend) bezorgd worden aan de adviserend arts van het ziekenfonds waar de zelfstandige is aangesloten. De aangifte wordt geverifieerd aan de hand van een poststempel, of door de datum waarop de aangifte werd ingediend in het kantoor van het ziekenfond. Wordt de zelfstandige gehospitaliseerd dan wordt de aangiftetermijn geschorst (onder voorwaarde van het bewijs van een ziekenhuisattest).
  • De zelfstandige heeft slechts recht op een uitkering indien zijn of haar persoonlijke activiteiten binnen het eigen bedrijf worden stopgezet. Mits voorafgaande toestemming van het ziekenfonds kan hier van worden afgeweken. Bovendien betekent dit niet dat de onderneming ook gesloten moet worden: een derde (personeel, helper, medevennoot …) kan de activiteit tijdens de ziekteperiode immers verder zetten.
  • Het ziekenfonds zal enkel een uitkering toekennen indien de verschuldigde sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal, voorafgaand aan de start van de arbeidsongeschiktheid, betaald zijn. Wanneer de periode van arbeidsongeschiktheid echter pas aanvangt tijdens de tweede of derde maand van een kwartaal, dan moet ook de bijdrage van dat kwartaal in orde zijn.

De ziektevergoeding van de zelfstandige bestaat uit een forfaitair bedrag dat afhankelijk is van de gezinssituatie. Vanaf de dag waarop het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid door de arts wordt opgesteld en ondertekend, ontvangt men per dag als alleenstaande 48,71 EUR, als samenwonende 37,35 EUR, en als gezinshoofd 60,86 EUR. De dagen voorafgaand aan het opstellen en ondertekenen van het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid worden dus niet vergoed.

Echter lijken, hetzij door onwetendheid, hetzij door overmacht, sommige zelfstandigen niet de nodige stappen te zetten om vanaf hun eerste dag arbeidsongeschiktheid een uitkering te ontvangen waardoor ze zowel hun financiële als sociale rechten verliezen. Met de nieuwe wettelijke regeling voor zelfstandigen is het immers niet langer mogelijk om pas naderhand een arbeidsongeschiktheidsattest aan de arts te vragen teneinde de aanvang van de arbeidsonbekwaamheid te bewijzen. Die periodes zijn immers moeilijk te controleren.

Gelukkig kunt u bij B-Sure terecht!

Als zelfstandige dient u zelf in te staan voor uw inkomensbescherming bij arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. Daarom is het belangrijk om u te laten adviseren door experts die de juiste oplossingen op maat hebben voor u als zelfstandige. Bij B-Sure wijzen we u graag de weg.

Wilt u meer informatie of vrijblijvend advies? Contacteer dan één van onze professionele medewerkers (info@b-sure.eu).