Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Wat verandert er voor u in 2024 op het vlak van beleggingsfiscaliteit?

Jelle Claesen

Estate Planner

B-sure


#B-surance

#B-sure estate services

#Tak 23

Laten we meteen beginnen met het goede nieuws: ondanks talloze politieke aankondigingen in 2023 brengt het nieuwe jaar vooralsnog geen ingrijpende fiscale wijzigingen voor uw beleggingen.  

Aan de beurstaks (TOB), de roerende voorheffing (RV) die door de bank wordt toegepast op roerende inkomsten en op sommige meerwaarden (de zgn. Reynders-taks), evenals de jaarlijkse taks op effectenrekeningen is niets gewijzigd.  

Dit geldt ook voor de personenbelasting: de fiscale voordelen blijven dezelfde, al zijn de bedragen in 2024 telkens wat hoger omdat zij – na een standstill van twee jaar – opnieuw werden geïndexeerd:  

  • Interesten die u in 2024 ontvangt uit gereglementeerde spaarrekeningen worden vrijgesteld van roerende voorheffing tot 1.020 EUR per persoon. Interesten boven die grens zullen aan een roerende voorheffing van 15% worden belast. 
  • Dividenden die u in 2024 ontvangt uit individuele aandelen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot een maximum van 833 EUR per belastingplichtige. In eerste instantie zal bij de inning van uw dividenden automatisch 30% roerende voorheffing worden afgehouden. U kunt van de vrijstelling genieten door die roerende voorheffing te recupereren via uw belastingaangifte in 2025. Op die manier kunt u tot 249,90 EUR recupereren (= 833  EUR  × 30%). Dankzij de indexering is dat dus 9,90 EUR meer dan vorig jaar.  
  • U kunt dit jaar tot 1.020 EUR storten in uw pensioenspaarfonds of -verzekering. Dus 30 EUR meer dan vorig jaar. Dan geniet u een belastingvoordeel van 30%. Ook kunt u storten tot het hogere plafondbedrag van 1.310 EUR, maar dan valt het fiscaal voordeel op het geheel terug tot 25%. Kiest u voor dat tweede, stort dan minstens 1.225 EUR om te vermijden dat uw fiscaal voordeel lager uitvalt dan wanneer u tot 1.020 EUR spaart. 

Koopt u in 2024 een tweede verblijf of opbrengsteigendom en financiert u de aankoopprijs (deels) met een krediet, dan geeft dit krediet niet langer recht op een belastingvermindering in het langetermijnsparen. De normale interestaftrek, waardoor het onroerend inkomen geheel of gedeeltelijk geneutraliseerd wordt in uw aangifte, blijft echter behouden. 

 

Tak 23 

Bij de keuze van uw beleggingen zal de toepasselijke fiscaliteit ook in 2024 een belangrijk onderdeel blijven vormen.  

Wees u er bij het maken van die keuze goed van bewust dat Tak 23 belangrijke troeven bezit op het vlak van beleggingsfiscaliteit, die ook in 2024 stevig overeind blijven:  

  • Tak 23 kent een erg gunstige fiscale behandeling: alleen de wettelijke, eenmalige “premietaks” van 2% is verschuldigd en dat is meteen de enige belasting; 
  • Tak 23 is vrijgesteld van beurstaks (TOB); 
  • Wanneer onderliggende fondsen of aandelen (fonds dédié) dividenden uitkeren, zijn die nagenoeg altijd volledig vrijgesteld van roerende voorheffing (RV); 
  • Interesten en meerwaarden zijn nooit aan RV onderworpen (dus ook niet wanneer het fonds meer dan 10% obligaties bevat); 
  • Luxemburgse Tak 23 zijn niet onderhevig aan de effectentaks die geldt vanaf 1 miljoen EUR.  

Als kers op de taart is Tak 23 een efficiënt en doeltreffend instrument om uw successieplanning te regelen op een elegante en fiscaal zekere manier.  

Zo kunnen echtgenoten er bijvoorbeeld voor kiezen om een Tak 23 op beider naam af te sluiten. Zo’n contract heeft als voordeel dat het bij het eerste overlijden gewoon kan blijven verder lopen zonder dat het plots moet worden verkocht. Alle rechten gaan over op de langstlevende, die er volledig vrij over kan beschikken. Zolang de langstlevende echtgenoot geen opvragingen doet uit het contract, moet er geen aangifte in de nalatenschap gebeuren of erfbelasting worden betaald. Dat moet alleen gebeuren in geval van effectieve opvragingen na het eerste overlijden én bovendien slechts ten belope van de helft van de opvraging (indien men onder een gemeenschapsstelsel was gehuwd). Dit heeft als groot voordeel dat de langstlevende echtgenoot alleen maar erfbelasting betaalt op wat hij/zij effectief opmaakt. Bovendien besparen de kinderen hiermee nadien ook erfbelasting: zij zullen dankzij de Tak 23-verzekering erfbelasting in twee nalatenschappen betalen i.p.v. één en dus tweemaal genieten van het laagste tarief. Wenst u de fiscale finesses van een Tak 23 op beider naam in de vingers te krijgen? Lees meer in dit artikel 

Indien de beleggingsfiscaliteit in de toekomst op belangrijke punten wijzigt, mag u erop rekenen dat wij u hierover inlichten via deze nieuwsbrief. 

Heeft u vragen of wenst u meer info? Aarzel niet om een afspraak te maken met een van onze financial butlers

Maak een vrijblijvende afspraak

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.