Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Raad van State heropent de kaasroute

In 2016 trachtte Vlabel om “de Kaasroute” af te sluiten voor schenkingen met voorbehoud van vruchtgebruik (gesplitste inschrijvingen), gezien zulke schenkingen een doorn in het oog zijn van de fiscus. Dit leek Vlabel dan ook te lukken tot op 12 juni 2018.

Eerste poging

Op 1 juni 2016 sloot Vlabel voor de eerste keer de “kaasroute” via een standpunt dd. 25 april 2016.

In Nederland (vandaar de kaasroute) kon men fiscaal vriendelijk schenkingen uitvoeren. Gezien een Nederlandse notaris niet verplicht is om aktes te laten registreren voor niet inwoners, ontsprongen Belgen zo de schenkbelasting (3%) die verschuldigd is bij registratie van een schenkingsakte. Hierdoor konden schenkers vrij van schenkbelasting schenken met voorbehoud van vruchtgebruik, terwijl zij wel een notariële akte hadden.

Op die manier bleef de schenker controle behouden over het geschonken vermogen, waren er geen schenkbelastingen verschuldigd en waren er bij overlijden dan ook geen erfbelasting meer verschuldigd (indien de verdachte periode van 3 jaar werd verstreken) door uitdoving van rechtswege van het vruchtgebruik. Een doorn in het oog van de fiscus…

Om deze praktijken aan banden te leggen stelde Vlabel in haar standpunt dat indien er bij schenkingen met gesplitste inschrijving (schenking met voorbehoud van vruchtgebruik) geen schenkbelastingen betaald werden, er alsnog erfbelastingen verschuldigd zullen zijn bij overlijden van de schenker. Ook al is de verdachte periode van 3 jaar reeds verstreken (toepassing artikel 2.7.1.0.7 VCF).

Einde van “de kaasroute”…

Echter was er over dit standpunt zeer veel onduidelijkheid, voornamelijk indien dit standpunt ook van toepassing zou zijn op burgerlijke maatschappen. To be continued.

Tweede poging

Om alle onduidelijkheid weg te werken publiceerde Vlabel op 26/04/2017 haar standpunt nr. 15004. Onder punt B van dit standpunt stelt Vlabel duidelijk dat indien de delen van een maatschap gesplitst werden ingeschreven (vruchtgebruik/naakte eigendom) als gevolg van een schenking, dat er steeds schenkbelasting verschuldigd is. Indien er geen schenkbelasting betaald werd, zullen er alsnog erfbelastingen verschuldigd zijn bij overlijden van de schenker ook al is de verdachte periode van 3 jaar reeds verstreken (toepassing artikel 2.7.1.0.7 VCF).

In dit standpunt ging Vlabel zelfs nog een stapje verder. In de voorlaatste paragraaf stelde Vlabel dat indien de vruchtgebruiker met de aan hem uitgekeerde opbrengsten (in de zin van burgerlijke vruchten) van de effecten nieuwe effecten koopt die eveneens gesplitst worden ingeschreven (vruchtgebruik/naakte eigendom) dan is er sprake van een nieuwe gesplitste inschrijving waarvoor er opnieuw schenkbelasting verschuldigd is of zo niet erfbelastingen bij overlijden van de schenker. Hetzelfde geldt indien de opbrengsten van de effectenportefeuille niet worden uitgekeerd ingevolge een beslissing van de algemene vergadering, deze aangewassen vruchten aan het kapitaal van de maatschap worden beschouwd als een nieuwe gesplitste inschrijving.

Opnieuw einde van “de kaasroute”…én de raad aan klanten om alle burgerlijke vruchten te identificeren en jaarlijks op te nemen.

 

Vlabel teruggefloten

Menig juristen hebben dan ook hun ongenoegen geuit over dit absurde standpunt van Vlabel en stelde dat Vlabel hier te ver gegaan was. Er werd een verzoekschrift tot nietigverklaring van standpunt 15004 ingediend bij de Raad van State.

De Raad van State heeft in een arrest van 12 juni 2018 het standpunt met nr. 15004 inzake “Gesplitste aankoop vruchtgebruik – blote eigendom/ Tegenbewijs voor gesplitste aankopen” volledig vernietigd.

 

Wat betekent dit voor u?

De vernietiging van het standpunt van Vlabel met nr. 15004 inzake “Gesplitste aankoop vruchtgebruik – blote eigendom/ Tegenbewijs voor gesplitste aankopen” heeft tot gevolg dat indien men wenst te schenken met voorbehoud van vruchtgebruik dit weer kan via een buitenlandse (Nederlandse) notaris zonder registratie van de schenkingsakte in België. Hierdoor wordt de schenkbelasting van 3% opnieuw ontsprongen.

Gevolg: opnieuw 0% schenkbelasting & 0% erfbelasting (indien de verdachte periode van 3 jaar verstreken werd) ook al schenkt men met voorbehoud van vruchtgebruik… Hoera!

Ook dienen de vruchten die ontstaan binnen de maatschap NIET meer op een aparte rekening geboekt te worden en dienen deze dan ook NIET meer verplicht opgenomen te worden om schenk/erfbelastingen te vermijden. De aanwas van vruchten of het beleggen van vruchten binnen de maatschap wordt niet meer gezien als een nieuwe gesplitste inschrijving. Een administratieve opluchting!

Vlabel heeft alvast in haar standpunt met nr. 15004 inzake “Gesplitste aankoop vruchtgebruik – blote eigendom/ Tegenbewijs voor gesplitste aankopen” bevestigd dat zij het vernietigende standpunt dan ook niet meer zal toepassen.

Belastingplichtigen die wel belast werden in toepassing van dit standpunt kunnen nog een bezwaarschrift indienen binnen de wettelijke bezwaartermijn van drie maanden na de verzenddatum van het aanslagbiljet.

“De kaasroute” is weder geopend!

ONZE CONCLUSIE:

Voortaan kan men dus terug met een gerust hart schenken met voorbehoud van vruchtgebruik voor een Nederlandse notaris zonder dat men de schenkingsakte verplicht ter registratie in België dient aan te bieden (en zo 3% schenkbelasting vermijdt). Bovendien is het niet langer nodig om de burgerlijke vruchten jaarlijks op te nemen of er opnieuw schenkbelasting over te betalen.

Indien u het ons vraagt biedt dit arrest opnieuw een opportuniteit om het familiaal vermogen te plannen naar de volgende generatie toe, met optimaal behoud van de controle.

Voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij ons op kantoor, waar al onze medewerkers ter beschikking staan om al uw vragen te beantwoorden.