Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Steunmaatregelen voor zelfstandigen in tijden van Corona

Sinds de eerste uitbraak van het coronavirus neemt het aantal besmettingen ook in ons land gestaag toe. Het valt niet te ontkennen dat de impact van COVID-19 een ongeziene uitdaging vormt voor alle lokale bedrijven. In tal van Belgische ondernemingen zijn de gevolgen van het coronavirus immers duidelijk voelbaar. De federale en Vlaamse overheid voorzien daarom in verschillende steunmaatregelen voor zelfstandigen die financiële moeilijkheden ondervinden ten gevolge van deze gezondheidscrisis.

Wij lichten voor u in een notendop toe welke maatregelen reeds genomen werden.

Hinderpremie

Om het inkomensverlies van ondernemers en zelfstandigen deels te compenseren, voorziet de Vlaamse regering in een hinderpremie.

Alle ondernemingen die, op basis van de beslissingen van de Nationale Veiligheidsraad, verplicht moeten sluiten of hun activiteit moeten aanpassen, hebben recht op een eenmalige premie van 4.000 euro. Indien de sluiting van de onderneming of de aanpassing van de activiteit langer dan 21 dagen duurt, ontvangt de zelfstandige daarbovenop een forfaitaire vergoeding van 160 euro per extra sluitingsdag.

De premie wordt toegekend per vestigingseenheid voor zover in de bijkomende vestigingen minstens één voltijds personeelslid tewerkgesteld is. Het aantal premies wordt echter wel beperkt tot maximaal vijf per onderneming.

Overbruggingsrecht

Zelfstandigen in hoofdberoep, helpers en meewerkende echtgenoten, die genoodzaakt zijn om hun zelfstandige activiteit te onderbreken of stop te zetten, komen in aanmerking voor een overbruggingsuitkering.

Om aanspraak te kunnen maken op deze financiële crisismaatregel moet de activiteit minstens zeven opeenvolgende werkdagen onderbroken worden. De zelfstandige, helper of meewerkende echtgenoot kan genieten van een vervangingsinkomen van 1.291,69 euro per maand (zonder gezinslast) of 1.614,10 euro per maand (met gezinslast).

Crisiswaarborg

De federale overheid, de Nationale Bank en de banken bereikten een akkoord over de nieuwe maatregelen van het bankenplan. Concreet houdt dit in dat gezonde, niet-financiële bedrijven, kmo’s en zelfstandigen (met of zonder vennootschap), die betalingsproblemen ondervinden ten gevolge van COVID-19, uitstel van betaling krijgen voor bestaande kredieten tot en met 30 september 2020 zonder dat hiervoor kosten worden aangerekend. Alleen ontleners zonder betalingsachterstand op 1 februari of van minder dan dertig dagen op 29 februari komen hiervoor in aanmerking.

Ook voor nieuwe kredieten en kredietlijnen met een maximale looptijd van twaalf maanden die banken aan levensvatbare niet-financiële bedrijven en zelfstandigen verstrekken geldt een garantieregeling. De federale overheid trekt een budget van 50 miljard euro uit om de verliezen van de banken op die nieuwe kredieten te waarborgen.

De kredieten kunnen opgenomen worden tot en met 30 september.

Herfinancieringskredieten komen niet in aanmerking.

Ondernemingen kunnen vandaag de dag tot 75% van nieuwe financieringsovereenkomsten laten afdekken door de Vlaamse overheid, in ruil voor een eenmalige premie van 0,5% van het totale bedrag. De Vlaamse regering voorziet, in het kader van de aanpak van de coronacrisis, 100 miljoen euro extra voor de uitbreiding van die waarborgregeling.

Zodoende kunnen ondernemingen en zelfstandigen ook voor bestaande schulden (tot twaalf maanden) een overbruggingskrediet laten waarborgen door de Participatiemaatschappij Vlaanderen. De eenmalige premie, die in normale omstandigheden 0,5% bedraagt, wordt verlaagd tot 0,25%.

 Tijdelijke werkloosheid door overmacht of economische redenen

Ondernemingen die hun werknemers tijdelijk niet kunnen tewerkstellen, doordat ze volledig moeten sluiten, kunnen een aanvraag van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht indienen.

Bedrijven waarvan het bestaande arbeidsritme slechts tijdelijk niet gehandhaafd kan worden, door bijvoorbeeld een daling van de omzet of het cliënteel, kunnen voor hun werknemers beroep doen op tijdelijke werkloosheid wegens economische oorzaken.

De uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid – zowel om economische redenen als wegens overmacht – worden gedurende drie maanden verhoogd naar 70 procent van het gemiddeld loon van de werknemer in kwestie. De uitkering is begrensd op een ruime 1.920 euro bruto. Om de koopkracht van de werknemers te beschermen, legt de federale regering daar nog een premie van 150 euro per maand bovenop.

Uitstel of vrijstelling van de sociale bijdragen

Zelfstandigen in hoofdberoep of meewerkende partners die niet in staat zijn hun sociale bijdragen voor de eerste twee kwartalen van 2020 te betalen, kunnen een jaar uitstel aanvragen, zonder hiervoor enige nalatigheidsintresten te moeten betalen.

Daarenboven kunnen zelfstandigen en meewerkende partners een vermindering van hun voorlopige sociale bijdragen voor het jaar 2020 aanvragen indien hun beroepsinkomen lager ligt dan één van de wettelijke drempels:

Wettelijke drempels in hoofdberoep

Inkomensdrempels Kwartaalbijdrage
< € 13.993,78 € 739,05
< € 17.631,06 € 931,15
< € 22.213,74 € 1.173,18
< € 27.987,56 € 1.478,11
< € 39.580,39 € 2.090,36
< € 55.975,11 € 2.956,22

Wettelijke drempels meewerkende partner

Inkomensdrempels Kwartaalbijdrage
< € 6.147,47 € 324,67

Indien de zelfstandige de sociale bijdragen niét meer kan betalen, kan eveneens een vrijstelling worden aangevraagd. Die vrijstelling wordt, afhankelijk van de situatie van de zelfstandige, geheel of gedeeltelijk toegekend.

Afbetalingsplan voor belastingen en btw

Voor de betaling van diverse fiscale schulden krijgen ondernemingen uitstel van betaling van de FOD Financiën. Ze krijgen twee maanden extra tijd om hun belastingen te betalen, zonder hiervoor nalatigheidsintresten of boetes verschuldigd te zijn.

Blijkt dat uitstel niet voldoende, dan kan de zelfstandige een afbetalingsplan aanvragen. Deze steunmaatregel is mogelijk voor de bedrijfsvoorheffing, btw, de personenbelasting, de vennootschapsbelasting en de rechtspersonenbelasting. Wel mogen de schulden niet voortvloeien uit fraude.

Ook particulieren krijgen uitstel van betaling. Zij krijgen twee maanden extra de tijd om hun aanslagbiljet van de personenbelasting voor het inkomstenjaar van 2018 te voldoen.

Afbetalingsplan voor sociale werkgeversbijdragen

Werkgevers die, ten gevolge van de coronacrisis, moeilijkheden ondervinden bij het betalen van de sociale werkgeverbijdragen, kunnen bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid een afbetalingsplan aanvragen voor de bijdragen van het eerste en tweede kwartaal van 2020. Op die manier kan de schuld worden afgelost aan de hand van maandelijkse afbetalingen.

Ook het team van B-sure blijft voor u klaar staan tijdens deze uitzonderlijke tijd. Vooral uw vragen mag u ons steeds contacteren via telefoon op het nummer +32 11 23 69 55 of via e-mail via info@b-sure.eu