Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Het gewijzigde ondernemingsrecht treft de maatschap!

De wet van 15 april 2018 houdende de hervorming van het ondernemingsrecht heeft een belangrijke impact op de burgerlijke maatschap, al zeg ik het zelf,…

Maar wat is nu net de impact op uw maatschap van deze nieuwe wet?

Na Vlabel die steeds stokken in de wielen steekt van de maatschap, is het de beurt aan de wetgever om het gebruik van een maatschap verder te bemoeilijken.

De wijziging van het vennootschapsrecht naar het ondernemingsrecht

Via deze nieuwe wet was het de bedoeling van de wetgever om het huidige vennootschapsrecht te moderniseren. Het vennootschapsrecht wordt door de nieuwe wet omgevormd naar het Ondernemingsrecht. Het begrip onderneming wordt dan ook aangevuld in het gewijzigde wetboek Economisch Recht. Volgens het gewijzigde wetboek Economisch Recht is een onderneming voortaan:

  1. Iedere natuurlijke persoon die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefent;
  2. Iedere rechtspersoon;
  3. Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid

Gezien een maatschap een organisatie is zonder rechtspersoonlijkheid, zijn bijgevolg de bepalingen van het nieuwe ondernemingsrecht ook van toepassing op maatschappen.

Kortom meer administratieve verplichtingen voor de houder van een burgerlijke maatschap!

WHAT’S NEW? De inschrijving in de Kruispuntbank!

Zoals vennootschappen vandaag reeds verplicht waren, dient een maatschap zich vanaf 1 november 2018 ook te registreren bij de KBO voor de aanvang van haar activiteiten. Net zoals een vennootschap zal een maatschap wellicht vanaf dan ook en ondernemingsnummer toegekend krijgen. Hoe de inschrijving verder in zijn werking zal gaan, zal later nog bepaald worden in een Koninklijk Besluit. Bestaande maatschappen beschikken over een termijn van zes maanden om zich in te schrijven in de KBO te rekenen vanaf de inwerkingtreding van de wet op 01/11/2018, ten laatste dus op 30/04/2019.

WHAT’S NEW? De boekhoudkundige verplichting!

Zoals overige vennootschappen reeds waren, wordt een maatschap door de gewijzigde ondernemingsrecht voortaan ook onderworpen aan de boekhoudwetgeving. Dit betekend dat een maatschap voortaan een vereenvoudigde (enkelvoudige) boekhouding of een dubbele boekhouding dient te voeren afhankelijk van zijn jaarlijkse omzet (excl. btw). Een vereenvoudigde boekhouding kan gevoerd worden wanneer de maatschap alle verrichtingen zonder uitstel, getrouw, volledig en naar tijdsorde bijhoudt. Daarenboven wordt er algemeen aangenomen dat indien de omzet (excl. btw) van het laatste boekjaar minder bedraagt dan 500.000 EUR (cfr. art. 1 KB 12/09/1983), een enkelvoudige boekhouding voldoende zou zijn. Indien de omzet hoger zou zijn dan 500.000 EUR, dan zou een dubbele boekhouding vereist zijn.

Naast de jaarlijkse inventaris waarin alle bezittingen, vorderingen, schulden en verplichtingen worden opgenomen, zal een maatschap ook een financieel dagboek, een aankoopdagboek en een verkoopdagboek dienen op te maken. Al deze documenten dienen vervolgens eenmaal per jaar gegoten te worden in een jaarrekening. Deze jaarrekening zal niet dienen neergelegd te worden bij de Nationale Bank.

Deze boeken dienen gedurende 7 jaar bewaard te worden.

Nieuwe maatschappen die vanaf 1/11/2018 opgericht worden, zullen deze boekhouding onmiddellijk dienen toe te passen. Voor Bestaande maatschappen is de boekhoudplicht in principe van toepassing vanaf het eerste volledige boekjaar dat aanvangt na 30 april 2019.

WHAT ELSE?

Naast de inschrijving in de KBO en de boekhoudplicht, zijn er nog een aantal andere wijziging waaraan de maatschap door de wijziging van het ondernemingsrecht ook aan onderworpen zal worden.

Zo zullen de maten van een maatschap voor het geheel van schulden van de maatschap kunnen worden aangesproken. Alle maten zijn dus vanaf de wijziging van de wet hoofdelijk aansprakelijk. Hier kan niet van worden afgeweken, mits een uitdrukkelijk beding dewelke werd opgenomen in de overeenkomst met de schuldeiser.

Tot slot zal de insolventiewetgeving ook van toepassing zijn op de maatschap. Het gevolg hiervan is dat een maatschap vanaf de inwerkintreding van de wet ook failliet verklaard kan worden of onderworpen kan worden aan de procedure van gerechtelijke reorganisatie. Zo zal de maatschap dan ook onderworpen zijn aan de bestuurdersaansprakelijkheid wegens kennelijk grove fout die heeft bijgedragen tot het faillissement of de oprichtersaansprakelijkheid wegens kennelijk ontoereikend kapitaal.

Indien het werkelijk de bedoeling was van de wetgever dat de burgerlijke maatschap voortaan ook onder de noemer vallen van ondernemingen is nog enigszins af te wachten. De Memorie van Toelichting laat echter uitschijnen dat het zeker de bedoeling is van de wetgever dat maatschappen ook als onderneming kwalificeren.

Alleszins maken wij alvast onze voorbereidingen zodat onze maatschappen in de startblokken staan om aan deze nieuwe administratieve tegemoet te komen.

ONZE CONCLUSIE:

Er valt helaas niet te ontsnappen aan de nieuwe opgelegde administratieve regels m.b.t. de maatschap. Het gewijzigde ondernemingsrecht maakt een inbreuk op het discrete en flexibele karakter van een maatschap. Wij dienen dus op zoek te gaan naar manieren om het vermogen van de maatschap zodanig te beleggen dat de boekhoudkundige verwerking eenvoudig blijft.

Een tak 23 verzekering van het type fonds dédies kan hier bijvoorbeeld soelaas bieden.

Voor bijkomende informatie kunt u steeds terecht bij ons op kantoor, waar al onze medewerkers ter beschikking staan om al uw vragen te beantwoorden.