Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Grondwettelijk Hof vernietigt deel antimisbruikbepalingen effectentaks

Wouter Vervenne


powered by De Tijd

Beleggers kunnen effectenrekeningen splitsen en aandelen op naam zetten als ze aantonen dat die ingrepen niet als doel hebben de effectentaks te omzeilen. De effectentaks blijft overeind.

Het Grondwettelijk Hof heeft een deel van de antimisbruikbepalingen van de taks op effectenrekeningen van meer dan 1 miljoen euro vernietigd. Dat blijkt uit een arrest dat het Hof heeft gepubliceerd.

De wet op de effectentaks bevat twee specifieke antimisbruikbepalingen om te vermijden dat belastingplichtigen ontsnappen aan de belasting. Volgens die bepalingen worden de splitsing van een effectenrekening in meerdere rekeningen bij dezelfde financiële instelling en de omzetting van belastbare effecten in effecten op naam beschouwd als onweerlegbare vermoedens van ontwijking als ze vanaf 30 oktober 2020 hebben plaatsgevonden. Dergelijke transacties werden dus altijd als fiscaal misbruik bestempeld.

Het arrest vernietigt beide specifieke bepalingen. Maar dat betekent niet dat beleggers nu zonder beperking rekeningen kunnen splitsen of effecten op naam zetten om de taks te omzeilen. ‘Beleggers moeten aantonen dat ze een ander motief hebben dan geen effectentaks te moeten betalen’, zegt Axel Haelterman, de advocaat van de regering. ‘Een voorbeeld is effecten op naam zetten om dubbel stemrecht te genieten. Ouders kunnen een gemeenschappelijke rekening van kinderen splitsen als die oud genoeg zijn om hun eigen weg te gaan.’

Terugwerkende kracht

Het Grondwettelijk Hof vernietigt ook de terugwerkende kracht van de algemene antimisbruikbepaling. De terugwerkende kracht viseerde maatregelen die beleggers hebben genomen om de taks te omzeilen tussen 30 oktober 2000, toen de media voor het eerst berichtten over de invoering van een effectentaks, en 26 februari 2021, toen de effectentaks van kracht werd. Wie in die periode een effectenrekening splitste of aandelen op naam zette om de effectentaks te omzeilen gaat als gevolg van het arrest vrijuit.

428 miljoen
EFFECTENTAKS
De effectentaks brengt jaarlijks 428 miljoen euro op. Dat geld stroomt naar de gezondheidszorg.

‘Ik had de vernietiging van de terugwerkende kracht niet verwacht’, zegt Haelterman. ‘Maar ik heb er begrip voor.’

Gelijkheidsbeginsel

De andere beroepen tot vernietiging zijn verworpen. Sommige partijen zeiden dat het gelijkheidsbeginsel is geschonden, omdat de taks alleen effectenrekeningen viseert en niet andere producten, zoals spaarboekjes. Ook de verschillende behandeling van Belgische en Luxemburgse tak23-producten werd aangevochten, net als de drempel van 1 miljoen. Zeven partijen, waaronder de verzekeringskoepel Assuralia, de holding GBL en de Vlaamse Federatie van Beleggers, hadden de vernietiging van de wet of een deel ervan gevraagd.

‘We zijn bijzonder tevreden met dit arrest’, zegt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). ‘Het schip is veilig aangemeerd in de haven zonder noemenswaardige averij. Er is slechts sprake van twee kleine vernietigingen waarvan de impact zeer beperkt is. Dankzij de effectentaks stroomt nu jaarlijks 428 miljoen euro naar de gezondheidszorg.’

De effectentaks van 0,15 procent kwam er op vraag van de linkse regeringspartijen die willen dat de mensen met de grootste draagkracht een grotere bijdrage leveren. Later veranderde de communicatie om juridische problemen te voorkomen. De wettekst verwijst naar budgettaire redenen. De huidige effectentaks vervangt een eerdere versie die in 2019 werd vernietigd door het Grondwettelijk Hof.

Bron: De Tijd,  09/11/2022

Auteur: Wouter Vervenne

Dit artikel werd gereproduceerd met toestemming van de uitgever, alle rechten voorbehouden. Elke reproductie dient het voorwerp uit te maken van een specifieke toestemming van de beheersvennootschap License2Publish: info@license2publish.be. 

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.