Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Het zomerakkoord 2017…wie niet slim is, is gezien.

Wat verandert er voor u? Wat kan u nog doen?

 

Als ondernemer:

 • Lagere tarieven vennootschapsbelasting

Stapsgewijze verlaging van de vennootschapsbelasting én crisisbelasting vanaf 2018. Voor KMO’s invoegen van een voorkeurtarief voor de eerste 100.000 EUR winst.

  Standaard KMO – VOORKEURTARIEF

(< 100.000 EUR BLB grondslag)

Vandaag 33% + 3% (crisisbijdrage) 24,25% tot 34,5% + 3% (crisisbijdrage)
2018 29% + 2% (crisisbijdrage) 20% + 2% (crisisbijdrage)
2020 25% 20%
 • Meerwaardebelasting op aandelen van 25%

Deze meerwaardebelasting zal niet verschuldigd zijn indien voor de betrokken aandelen voldaan is aan álle voorwaarden van de DBI-aftrek (min. participatie 10% of aanschaffingswaarde van meer dan 2,5 mio EUR & min. 1 jaar aangehouden).

Kortom: de meeste KMO’s zullen hun meerwaarden op aandelen belast zien aan 25%….

Advies: bekijk of het nog zinvol is om uw individuele aandelenportefeuille aan te houden in uw vennootschap dan wel om ze naar u privé te halen. Eén en ander zal afhangen van de samenstelling van uw portefeuille én de beschikbare mogelijkheden om uw portefeuille uit de vennootschap te halen. Aangezien kapitaalverminderingen (in de meeste gevallen) vanaf 2018 niet langer volledig vrijgesteld zullen zijn van roerende voorheffing (30%), neemt u best actie voor 31/12/2017…

 • Minimale bezoldiging van 45.000 EUR voor minstens 1 bedrijfsleider (natuurlijk persoon) en minimaal 75.000 EUR voor verbonden vennootschappen met slechts een en dezelfde bedrijfsleider

Indien u als KMO wil genieten van het KMO-voorkeurtarief van de vennootschapsbelasting, dient u jaarlijks aan minstens 1 zaakvoerder of bedrijfsleider een bezoldiging uit te keren van minstens 45.000 euro, ofwel een bedrag gelijk aan de winst vóór belastingen als die lager is dan 45.000 euro. Enkel voor starters (bedrijven die minder dan 4 jaar geleden zijn opgericht) geldt deze verplichting niet. Als de bezoldiging lager is dan 45.000,00 EUR of het belastbaar resultaat van de vennootschap, wordt er voorzien in een bijzondere aanslag van 10% (de eerste 2 jaren 5%) op het te weinig uitgekeerde bedrag van de bezoldiging.

Advies: overleg met uw accountant indien uw bezoldiging verhoogd dient te worden naar 45.000 EUR of 75.000 EUR zodat u zal genieten van het verlaagde tarief vennootschapsbelasting van 20% en u geen boete dient te betalen. U hoeft uw bezoldiging niet te verhogen naar 45.000 EUR of 75.000 EUR, indien u er voor kan zorgen dat uw vennootschap jaarlijks een belastbaar resultaat van minder dan 45.000 EUR of 75.000 EUR zal hebben. Eén en ander kan natuurlijk geoptimaliseerd worden via een doordachte taxplanning of een aanpassing in uw huidige bezoldigingspakket.

 • Verdere inkrimping van de notionele intrestaftrek

De notionele intrestaftrek was toch al erg uitgehold omwille van de sterk verlaagde intrestpercentages, dus de verdere inkrimping heeft o.i. weinig impact voor onze cliënten.

 • Mogelijkheid om werknemers een winstdeelname toe te kennen

Werkgevers kunnen hun werknemers voortaan makkelijker laten delen in de winst van het bedrijf, die zowel voor de werknemer als de werkgever (geen werkgeversbijdragen) interessanter zal zijn dan loon. Het is niet vereist dat de werknemers aandelen bezitten om een winstpremie te ontvangen.

De fiscale en parafiscale behandeling van de winstpremie zal er als volgt uitzien:
– Sociale bijdrage werknemer: 13,07%
– Taxatie werknemer: 7%
– Taxatie werkgever: volgens het tarief in de vennootschapsbelasting (20% voor KMO’s , het normale tarief voor de grote bedrijven)

Indien er een winstpremie wordt uitgekeerd, moet dit mogelijk zijn voor alle werknemers. De totaal toegekende premie mag in ieder geval niet hoger zijn dan 30% van de loonmassa.

Advies: Indien u overweegt om een groepsverzekering af te sluiten voor uw medewerkers in de nabije toekomst, kan de toekenning van een winstdeelname volgens ons een interessant alternatief vormen. Op het eerste zicht lijkt dit een meer flexibele en resultaatsgebonden vergoeding om uw medewerkers te belonen voor hun inzet. Een groepsverzekering is immers een onderdeel van het loonpakket en kan niet éénzijdig stopgezet of verminderd worden. We volgen de verdere evolutie verder voor u op en adviseren even uw lopende voorstellen voor een groepsverzekering voor werknemers ‘on hold’ te zetten.

 • Kapitaalverminderingen zullen (meestal) niet meer zonder roerende voorheffing (30%) kunnen gebeuren

Een kapitaalvermindering zal vanaf 2018 aan roerende voorheffing (30%) worden onderworpen in verhouding van het aandeel van de belaste reserves in het gestort kapitaal, verhoogd met de belaste reserves (pro-rata opdeling). Met andere woorden: een kapitaalvermindering zal niet meer integraal op het gestort kapitaal aangerekend kunnen worden. De vennootschap wordt geacht pro-rata kapitaal en reserves uit te keren waardoor op het uitgekeerde gedeelte van de reserves roerende voorheffing van 30% verschuldigd zal zijn. Het gedeelte van de kapitaalvermindering toegerekend op het werkelijk gestort kapitaal blijft onbelast.

Advies: Indien u belaste reserves heeft opgebouwd in uw vennootschap én u overweegt een kapitaalvermindering te doen in de nabije toekomst, kan u deze best uitvoeren voor 31/12/2017. De kapitaalvermindering zal dan nog integraal aangerekend kunnen worden op het gestort kapitaal en zo zonder roerende voorheffing uit uw vennootschap gehaald worden.

Als belegger (natuurlijk persoon):

 • Jaarlijkse taks van 0,15% op effectenrekeningen

U zal jaarlijks 0,15% taks betalen indien de totale waarde van uw effecten (aandelen, obligaties en fondsen) meer dan 500.000 EUR bedraagt. De belastingvrije som is 500.000 EUR per persoon en dus 1.000.000 EUR indien de effectenrekening op gezamenlijke naam staat.

Levensverzekeringen en pensioensparen zijn uitdrukkelijk vrijgesteld van deze taks.

Advies: Check uw huidige effectenportefeuilles. Wie is rekeninghouder? Welk bedrag staat erop? Overweeg om eventueel een deel van de effecten over te dragen aan uw echtgeno(o)t(e). Doe dit echter doordacht, gezien een verschuiving van vermogens impact kan hebben bij echtscheiding en/of overlijden. Bekijk ook of het zinvol is om (een deel van) uw effectenrekeningen over te dragen naar een op maat gemaakte beleggingsverzekering. Deze zijn expliciet uitgesloten van de nieuwe taks van 0,15% én bevrijden u van de verhoogde roerende voorheffing (30%) én van de verhoogde beurstaksen. Een analyse op maat dient gemaakt te worden om te bekijken of deze optimalisatie voordelig is of niet.

 • Taks op gemeenschappelijke beleggingsfondsen

Voortaan zal er ook roerende voorheffing (30%) betaald dienen te worden op de uitkeringen van gemeenschappelijke beleggingsfondsen. Nu zijn deze vrijgesteld, terwijl de uitkeringen van ICB’S wel belastbaar zijn. Ons inziens leidt dit juist tot een dubbele belasting, gezien de inkomsten die het gemeenschappelijk beleggingsfonds zelf verkregen heeft reeds de RV hebben ondergaan op het ogenblijk dat ze ontvangen werden door het fonds. Het is afwachten tot meer informatie hierover vooraleer we een advies kunnen formuleren.

 • Ruimere taks op obligatiemeerwaarden van fondsen

Ook fondsen die minder dan 25% beleggen in obligaties, zullen voortaan roerende voorheffing (30%) dienen te betalen op de meerwaarde op het obligatiegedeelte (de zogenaamde ‘Reynderstaks’). Momenteel is die taks enkel verschuldigd indien het fonds voor meer dan 25% in obligaties belegt.

 • Verhoging beurstaks

Voor de zoveelste keer op rij wordt de beurstaks verhoogd. De beurstaks op aandelen stijgt van 0,27% naar 0,35% en is maar liefst verdubbeld sinds 2011! Het tarief voor obligaties stijgt van 0,09% naar 0,12%.

Advies: In een beleggingsverzekering van het type tak 23 ontsnapt u aan de beurstaksen, effectenrekeningtaks van 0,15% en roerende voorheffing van 30%. Dit mits betaling van de bevrijdende 2% premietaks bij intekening. Indien u regelmatig van aandeel, obligatie of beleggingsfonds wijzigt, of indien u belegt in roerende voorheffing gevoelige producten kan een beleggingsverzekering op maat voor u een uitweg bieden. Het loont de moeite om uw beleggingsportefeuille en -gedrag onder de loep te nemen om te berekenen of het zinvol is om uw effectenportefeuille te laten ‘schuilen’ in een beleggingsverzekering tak 23.

 • Fiscale vrijstelling eerste schijf van 627 EUR aan ontvangen dividenden

U zal via uw belastingaangifte 30% roerende voorheffing kunnen terugvorderen op de eerste 627 EUR aan ontvangen dividenden. U zal hierdoor 188,1 EUR belastingvoordeel verkrijgen, nadat u eerst de roerende voorheffing bij ontvangst betaald heeft. Rekening houdend met de tijdswaarde van het geld, is de reële belastingbesparing lager dan 188,1 EUR gegeven het feit dat u de in 2018 teveel betaalde roerende voorheffing pas in 2019 zal recupereren. Gegeven een gemiddeld bruto dividendrendement van 3,5% op de Beurs van Brussel, zal uw Belgische aandelenportefeuille tot bijna 18.000 EUR bijna vrijgesteld zijn van roerende voorheffing op de uitgekeerde dividenden.

 • Halvering vrijstelling spaarboekje

De fiscale vrijstelling van de rente op spaarboekjes zakt van 1.880 EUR naar 940 EUR. De meeste spaarboekjes brengen vandaag slechts 0,11% op, waardoor u voortaan nog 854.545 EUR belastingvrij kan ‘sparen’. Of laten ‘ontwaren’, rekening houdende met de inflatie van ongeveer 2,20% in België…. De impact van deze maatregel zal dus momenteel weinig spaarders treffen, maar zal wel voelbaar worden wanneer de rente terug stijgt naar bijvoorbeeld 2%. In dat geval zal u als spaarder roerende voorheffing dienen te betalen op uw spaarboekje indien het saldo op uw spaarboekje meer dan 47.000 EUR bedraagt. De roerende voorheffing boven de vrijgestelde grens blijft wel op 15% onveranderd.

Houston, do you have a problem?

Voorlopig maken bovengenoemde maatregelen deel uit van een politiek akkoord. De uitwerking in wetteksten is voorzien voor dit najaar en deze maatregelen zullen dan hun uitwerking kennen met ingang vanaf 2018. Of echter al deze maatregelen werkelijk geconcretiseerd zullen worden dienen wij nog af te wachten. Uiteraard is de laatste letter hier nog niet over geschreven en volgen we dit voor u verder op.

 

Michelle Bovy

Founding Partner B-sure

 

B-sure…act now!

Wil u meer informatie of een vrijblijvend advies? Contacteer dan één van onze professionele medewerkers van B-Sure.