Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

BENT U VERZEKERD IN TIJDEN VAN COVID-19?

Het coronavirus houdt ons land en de rest van de wereld stevig in zijn greep. Het goede nieuws is dat men het virus bij zijn nekvel heeft, maar wij mogen nu niet loslaten. Logischerwijze zijn ondernemers bezorgd en stellen zich de vraag in welke mate hun verzekeringen tussenkomen in tijden van COVID-19.

We begrijpen deze bezorgdheid en overlopen om die reden de voornaamste verzekeringen samen met u.

Verzekering gewaarborgd inkomen/arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ dekt het inkomensverlies van een natuurlijk persoon bij arbeidsongeschiktheid. Bent u, als zelfstandig bedrijfsleider, arbeidsongeschikt ten gevolge van een coronabesmetting, dan wordt uw beroepsinkomen aldus beschermd.
Arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een epidemie of een pandemie wordt in principe niet uitgesloten in de contractueel voorziene dekkingsvoorwaarden.

Concreet betekent dit dat de verzekeraar u aldus de verzekerde maandrente uitkeert na het verstrijken van de gekozen eigenrisicotermijn en dit in verhouding tot de vastgestelde graad van arbeidsongeschiktheid.

Wordt u echter preventief in quarantaine geplaatst terwijl u niet ziek bent, dan kan u geen beroep doen op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.  

Wel willen we u er graag op wijzen dat u, bij ziekte in het buitenland, pas gedekt bent vanaf het ogenblik dat de ziekte door een geneesheer in België wordt geconstateerd (of door een geneesheer die erkend is door de Belgische consulaire autoriteiten in het geval van werkonbekwaamheid in een land binnen de Europese Unie anders dan België).

U kan kiezen om een afzonderlijke polis gewaarborgd inkomen af te sluiten, maar u kan deze ook koppelen aan uw VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) of IPT (individuele pensioentoezegging).

Aan welke pensioenverzekering u uw gewaarborgd inkomen best koppelt, hangt onder andere af van de vraag of u met een vennootschap werkt of niet.

Het koppelen van de verzekering ‘gewaarborgd inkomen’ aan uw VAPZ of IPT valt aan te raden omdat het u doorgaans een voordeligere premie zal opleveren in vergelijking met een klassieke dekking gewaarborgd inkomen. De premie is bovendien fiscaal aftrekbaar als beroepskost (VAPZ indien u deze via de vennootschap betaalt) of is voor 100% aftrekbaar[1] van het belastbaar resultaat van uw vennootschap (IPT).

Omzetverzekering

Een omzetverzekering stelt de omzet van het bedrijf veilig als de bedrijfsleider door ziekte of een ongeval niet kan werken. Het verlies in omzet wegens ziekte door een COVID-19-besmetting wordt in een omzetverzekering tevens gedekt.

De omzetverzekering keert u in dat geval een maandelijkse rente uit na de voorziene eigen risicotermijn in de polis. Op die manier kan u uw kosten blijven betalen, zelfs bij een daling van de omzet van de onderneming.

Tip van de dag!

Wordt u zelf ziek door het coronavirus, dan heeft u recht op een arbeidsongeschiktheidsuitkering via het ziekenfonds. U ontvangt in dat geval een uitkering vanaf de eerste dag ziekte op voorwaarde dat u minstens acht dagen arbeidsongeschikt bent.

Let wel, om als zelfstandige aanspraak te kunnen maken op een arbeidsongeschiktheidsuitkering moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • De eerste dag van de arbeidsongeschiktheid, aldus de dag waarop het recht op uitkering start, vangt slechts aan zodra de behandelende arts ‘het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid’ heeft ondertekend. Consulteer aldus uw huisarts (liefst telefonisch).
  • Het getuigschrift van arbeidsongeschiktheid moet binnen een termijn van zeven kalenderdagen (de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid niet meegerekend) bezorgd worden aan de adviserend arts van het ziekenfonds waar de zelfstandige is aangesloten. De aangifte wordt geverifieerd aan de hand van een poststempel. Wordt de zelfstandige gehospitaliseerd dan wordt de aangiftetermijn geschorst (onder voorwaarde van het bewijs van een ziekenhuisattest).
  • De zelfstandige heeft slechts recht op een uitkering indien zijn of haar persoonlijke activiteiten binnen het eigen bedrijf worden stopgezet. Dit betekent niet dat de onderneming ook gesloten moet worden: een derde (personeel, helper, medevennoot …) kan de activiteit tijdens de ziekteperiode immers verderzetten.
  • Het ziekenfonds zal enkel een uitkering toekennen indien de verschuldigde sociale bijdragen van het tweede en derde kwartaal, voorafgaand aan de start van de arbeidsongeschiktheid, betaald zijn. Wanneer de periode van arbeidsongeschiktheid echter pas aanvangt tijdens de tweede of derde maand van een kwartaal, dan moet ook de bijdrage van dat kwartaal in orde zijn.

Bij B-sure doen wij ons uiterste best om onze dienstverlening ook in tijden van het coronavirus te blijven garanderen. Ons team blijft voor u beschikbaar én bereikbaar. De aard van ons werk laat immers toe om veel van ons werk vanop afstand (maar daarom niet afstandelijk) te verrichten. Gelet op de wellicht toch langere duurtijd van deze periode van lockdown, hoeven dossiers derhalve niet voor eenzelfde lange periode ‘stil te liggen’.

Aarzel dus niet om ons te contacteren indien u een bespreking van uw dossier wenst of een nieuwe verzekering wenst af te sluiten. Zo u wil, spreken wij met u een dag en een uur af om met u in contact te treden.

Tot slot willen wij u voor de komende tijd in de eerste plaats een goede gezondheid toewensen!

Voor vragen mag u ons steeds contacteren op het nummer +32 11 23 69 55 of via info@b-sure.eu.

[1] Op voorwaarde dat de verzekerde jaarrente niet meer bedraagt dan 80% van uw belastbaar beroepsinkomen.