Link gekopieerd

B-sure

to read this

Maak een afspraak

B-sure het laatste nieuws

Als een brandversneller

Philipp Vorndran

Flossbach von Storch


#B-broker

powered by Flossbach von Storch

Meer inflatie, hogere staatsschulden, een nog lagere min van de reële rente – de geopolitieke omwentelingen hebben gevolgen voor beleggers.

De inval van Russische troepen in Oekraïne heeft de wereld veranderd, niet alleen politiek. Ook de economische gevolgen van het conflict mogen niet worden onderschat, gezien de sancties die zijn opgelegd.

Velen van u kennen onze beleggingswereldvisie al. Voor beleggers die op lange termijn vermogen willen opbouwen, hebben wij hier samengevat wat wij als de werkelijk relevante economische ontwikkelingen beschouwen. Hoge staatsschulden en een naar verwachting aanhoudend lage groei van de wereldeconomie behoren daartoe, evenals een aanhoudend lage rente en inflatie, die al enige tijd sterk oploopt. In een dergelijke omgeving is het behoud van de reële waarde van de activa allesbehalve alledaags; naar onze mening is daarvoor een robuuste portefeuille met sterke, veerkrachtige ondernemingen nodig. Het wordt nu duidelijk dat de huidige ontwikkelingen de trends die wij in dit verband veronderstellen, versnellen.

Enerzijds zal de oorlog de staatsschuld in veel landen waarschijnlijk verder doen oplopen. Anderzijds werkt de oorlog als een versneller van de inflatie, die waarschijnlijk verschillende regio’s verschillend zal beïnvloeden. Terwijl Europa zich schrap zet voor hogere energieprijzen, zullen stijgende tarweprijzen waarschijnlijk een probleem worden in veel opkomende markten. Vooral in de Arabische regio, waar tot dusver een groot deel van de uit Oekraïne uitgevoerde tarwe is afgeleverd, is de broodprijs een zeer gevoelige kwestie. Egypte heeft daarom aangekondigd dat het deze prijs zal bevriezen. Als die te hoog is, kan hij de politieke stabiliteit in sommige politiek kwetsbare landen in gevaar brengen.

Dreiging van tweede-ronde-effecten

In Europa en de VS waren de energieprijzen al aanzienlijk gestegen voordat de troepen van Poetin aanvielen, waardoor de inflatie toenam. Met de economische sancties die met deze oorlog gepaard gaan, zal de prijsdruk waarschijnlijk opnieuw aanzienlijk toenemen, vooral in Europa. Dit maakt het ook voor de vakbonden duidelijk: de inflatie zal blijven. Hogere loonafspraken en tweede-ronde- effecten komen in beeld. En die zullen er dan weer voor zorgen dat het hoge inflatieniveau verder wordt verankerd.

In de VS is de macht van de vakbonden veel kleiner dan in Europa; lonen en salarissen worden meestal individueel overeengekomen. Hier toont het grote aantal ontslagnemingen van werknemers die vervolgens op zoek gaan naar een nieuwe (vaak beter betaalde) baan aan dat de onderhandelingspositie van de werknemers en dus ook de loondruk toeneemt. De Amerikaanse Federal Reserve heeft al verschillende renteverhogingen aangekondigd om de inflatie te beteugelen. De rentevoet stijgt, althans in nominale termen. Het verschil tussen inflatie en rente blijft echter ook in de VS hoog, en de reële rente is dienovereenkomstig negatief.

De Europese Centrale Bank (ECB) houdt zich sowieso in met renteverhogingen, ook al zijn de inflatiecijfers in de eurozone de laatste tijd ook sterk gestegen. Onlangs heeft de ECB haar inflatieprognoses bijgesteld, die echter uit de tijd lijken te zijn geraakt. Voor 2023 wordt een inflatie van 2,1 procent verwacht, en voor 2024 slechts 1,9 procent.

Stagflatie of “krimpflatie”?

In deze kritieke situatie zullen de Europese staten hun steun aan de economie niet stopzetten. De exportindustrie, bijvoorbeeld. Bovendien zal er op een gegeven moment hulp nodig zijn voor de wederopbouw van de oorlogsgerelateerde verwoestingen in Oekraïne. Er is dus weinig hoop dat het expansieve uitgavenbeleid in de eurozone zal veranderen. Ondanks de verwachte hogere inflatie denken wij dat de reële rente op lange termijn laag zal moeten blijven.

Gezien de oorlog, de sancties en de aanhoudend hoge inflatie valt ook een daling van de mondiale groei te verwachten. Er wordt momenteel veel gesproken over stagflatie of zelfs “krimpflatie”, d.w.z. dat de economie niet meer groeit of mogelijk zelfs krimpt ondanks de hoge inflatie, zoals in de jaren zeventig het geval was. De remedie in die tijd was een rentevoet die hoger was dan de inflatie. Maar dit zal nu waarschijnlijk niet gebeuren om de genoemde redenen.

Wat betekenen deze veranderingen nu voor beleggers? Gezien de (aanzienlijke) negatieve reële rentevoeten is het geen goed idee om geld gewoon te “parkeren” of te beleggen in klassieke obligaties die tot de vervaldag worden aangehouden. Dit zou er vaak toe leiden dat beleggers op dit moment geld verliezen, niet alleen in reële termen. Of zoals Warren Buffett het ooit formuleerde: “Het grootste risico (voor beleggers) is niet geïnvesteerd te zijn.”

Maar naar onze mening is de brede aandelenmarkt momenteel ook niet de oplossing. Alleen zorgvuldig geselecteerde aandelen van bedrijven met prijszettingsvermogen bieden nog langetermijn kansen in het licht van de dreigende stagflatie. Solvabiliteit, flexibiliteit, integer management en aantrekkelijke bedrijfsmodellen zijn wat telt. Anderzijds zijn wij geneigd bedrijven af te raden waarvan de ontwikkeling sterk afhankelijk is van de conjunctuur. Hier (niet alleen in het huidige klimaat) is er altijd de dreiging van echte prijsschommelingen.

29.04.2022Philipp Vorndran

Origineel artikel: artikel

Disclaimer B-sure

Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.

 

Disclaimer B-sure
Dit artikel en/of beeldmateriaal verstrekt commerciële informatie en mag in geen geval gelijkgesteld worden met beleggingsadvies. De verstrekte informatie vormt geen aanbod betreffende financiële, bank-, verzekerings- of andere producten of diensten. De informatie in dit document is afkomstig van zorgvuldig gekozen bronnen. B-sure geeft echter geen enkele garantie over de actualiteit, de nauwkeurigheid, de juistheid, de volledigheid of de opportuniteit van de informatie, gegevens of publicaties. De redactie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet-verwezenlijken van de verwachtingen.